Privacy statement

Deze website, www.love2move.nl, wordt gemaakt en onderhouden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Dansteam Love2Move, gevestigd te Leusden.

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Wij zijn ons bewust van onze taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Desondanks aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor onjuistheden en onvolkomenheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties op de website voorkomen.

Hoewel wij ernaar streven dat deze website continu toegankelijk is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, als gevolg van het feit dat deze website op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk door ons te bepalen willekeurig moment.

Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden onderhouden. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten die op deze websites van derden worden aangeboden en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor de gevolgen die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

Door derden ingezonden berichten en antwoorden alsmede door derden gevoerde discussies op deze website zijn volledig onder verantwoordelijkheid van de inzenders.

Copyright

Alle intellectuele en industriële rechten, waaronder auteursrecht, portretrecht, persoonlijkheidsrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsrecht, enzovoort, dit in de meeste ruime zin, met betrekking tot op deze website gepubliceerde informatie en publicaties, zijn voorbehouden.

Behalve het downloaden en printen voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie hebt verstrekt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansteam Love2Move. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in te zien, te laten corrigeren, of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe indienen via: dansteam.love2move@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Dansteam Love2Move bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

Deze website gebruikt cookies in een geaggregeerde vorm voor statistische doeleinden. Dit geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van hoeveel mensen de verschillende onderdelen van onze website bezoeken, met als doel onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze cookies registreren geen individuele informatie.

Wij kunnen gebruik maken van statistieken om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarbij worden de gegevens anoniem opgeslagen en niet gekoppeld aan u als gebruiker.

Toepasselijkheid

Door gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.